UN Women + Uber = วิสัยทัศน์เพื่อความเท่าเทียม

เมื่อปี พ.ศ. 2538 ผู้นำจากทั่วโลกตอบรับคำเชิญจากสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิงในสังคม และได้กำหนดวาระเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงทั่วโลก วันนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของปฏิญญาปักกิ่ง Uber มีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) นำเสนอโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจให้ผู้หญิง และภายใต้โครงการนี้ Uber ให้คำมั่นว่าจะสร้างงานสำหรับผู้หญิงในฐานะผู้ร่วมขับรถในระบบ Uber จำนวน 1 ล้าน ตำแหน่งทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2563

วันนี้ UN Women และ Uber ร่วมมือกันนำเสนอโครงการสำคัญ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงทั่วโลก

ภายใต้โครงการนี้ Uber จะร่วมลงทุนและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในทุกเมืองเราให้บริการ โดยเราให้คำมั่นว่าจะสร้างงานสำหรับผู้หญิงในฐานะผู้ร่วมขับรถในระบบ Uber จำนวน 1 ล้าน ตำแหน่งทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2563

เราขอให้คุณมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยทำให้พันธกิจส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิง ของ UN Women เป็นจริง

ภารกิจสำคัญนี้จะเสร็จสิ้นได้ ต่อเมื่อผู้หญิงทุกคนมีโอกาสเข้าถึงงานที่ปลอดภัย พร้อมกับค่าแรงที่เท่าเทียมและเป็นธรรม เราจึงพร้อมร่วมงานกับ UN Women เพื่อสร้างโอกาสดังกล่าวในอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก

โปรดติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้ต่อไป

ด้วยความเคารพ,

Phumzile Mlambo-Ngcuka
กรรมการบริหาร UN Women
Travis Kalanick
CEO, Uber